هواکش صنعتی آکسیال

هواکش آکسیال صنعتی 3

هواکش آکسیال صنعتی
مدل AET

هواکش سقفی آکسیال مدل RAT شرکت مکنده دمنده

هواکش سقفی آکسیال
مدل RAT

هواکش کانالی مدل JET FAN شرکت مکنده دمنده

هواکش کانالی
مدل JET FAN

هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

شرکت مکنده دمنده

فعالیت ما تنها در راستای هرچه بهتر تأمین شدن نیازهای شما می‌باشد و آماده هرگونه خدمت رسانی در زمینه سیستم های تهویه صنعتی هستیم.